fax: 582 344 746
tel.: 582 344 746
Wellness zájezdy Jednodenní zájezdy Poznávací zájezdy Vstupenky Pobytové zájezdy

Všeobecné podmínky

Všeobecné smluvní podmínky FTL - First Transport Lines, a.s. 
Tyto všeobecné smluvní podmínky společnosti FTL - First Transport Lines, a.s. se sídlem Prostějov, Letecká 8, IČ 46345850, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložce 708, (dále jen  CK FTL) tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu.

 

I. VZNIK SMLUVNÍCH VZTAHŮ
Smluvní vztah vzniká mezi CK FTL a zákazníkem, tj. osobou, která uzavře s CK FTL smlouvu o zájezdu, nebo osobou, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena,  na základě uzavřené smlouvy o zájezdu, dále jen smlouva. Zákazníkem podepsaná smlouva potvrzená CK FTL je závazná pro obě smluvní strany. Současně je závazná i pro další osoby uvedené zákazníkem na smlouvě, pokud s ní projeví písemný souhlas. Uzavřením smlouvy se CK FTL zavazuje zabezpečit zákazníkovi zájezd a služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě služeb, zákazník svým podpisem smlouvy potvrzuje, že jsou mu známy podmínky k účasti na zájezdu a platební podmínky a že je v plném rozsahu akceptuje.

 

II. ÚČAST NA ZÁJEZDECH A CESTOVNÍ DOKLADY
Účastníkem zájezdu se může stát každá zletilá osoba, tj. osoba, která je v den zahájení zájezdu starší 18 roků. Osoby, které v den zahájení zájezdu jsou mladší 15 roků se mohou účastnit zájezdu

za předpokladu písemného souhlasu zákonného zástupce a doprovodu osoby starší 18 roků a osoby, které jsou v uvedené době ve věku 15-18 roků za předpokladu písemného souhlasu zákonného zástupce, pokud se zákonný zástupce sám zájezdu neúčastní.
Každý účastník je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž vstupuje, se kterými byl CK FTL seznámen před uzavřením smlouvy. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů ze strany zákazníka, nese zákazník.

 

III. CENA ZÁJEZDU A JEHO ÚHRADA

 1. Cenou zájezdu se rozumí cena uvedená ve smlouvě a potvrzená CK FTL. Dále se cenou zájezdu rovněž rozumí i cena zaplacená za platební prostředek vydaný CK FTL k zaplacení zájezdu (poukaz na zájezd) . Případné slevy zájezdu, vyhlášené CK FTL po datu podpisu smlouvy zákazníkem, nezakládají nárok zákazníka  na slevu z již potvrzené ceny.
 2. CK FTL má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. Bez úplného zaplacení celkové ceny zájezdu na účet CK FTL nemá zákazník právo ani se zájezdu zúčastnit ani

           na poskytnutí jiných služeb.

 1. CK FTL je oprávněna požadovat zálohu na cenu zájezdu ve výši min. 50% z ceny zájezdu splatnou do 7 dnů od podpisu smlouvy, doplatek do plné ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději do 30 dnů před zahájením zájezdu. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dnů před termínem zahájení zájezdu je zákazník povinen uhradit plnou cenu zájezdu při podpisu smlouvy.
 2. CK FTL si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy oznámit zákazníkovi změny údajů uvedených v nabídkovém listu. V takovém případě, kdy se údaje v obsahu smlouvy a v nabídkovém listu odlišují, jsou závazné údaje uvedené v smlouvě.
 3. Nebudou-li záloha nebo doplatek ceny zájezdu uhrazeny ve stanoveném termínu v plné výši, je CK FTL oprávněna zrušit účast zákazníka formou písemného odstoupení od smlouvy.

                     Pro splnění stanovených lhůt a podmínek placení ceny zájezdu je rozhodující datum předání a převzetí peněžní částky v pokladně či její připsání na účtu CK FTL.

 

IV. ZVÝŠENÍ CENY ZÁJEZDU
Ceny zájezdů jsou kalkulovány dle skutečností a platných směnných kursů české koruny použitých pro stanovení ceny zájezdu v době vydávání nabídkových listů. Pokud v době od podpisu smlouvy

do dne zahájení zájezdu dojde ke změnám uvedených kursů, které se projeví ve zvýšení původně kalkulované ceny o více než 10%, CK FTL tuto skutečnost oznámí písemnou formou zákazníkovi. Jednostranné zvýšení ceny zájezdu může CK FTL provést v případě, že dojde ke zvýšení cen za dopravu vč. cen pohonných hmot, plateb spojených s dopravou a službami zahrnutými do kalkulací cen nebo směnného kurzu české koruny. Ceny uvedené ve smlouvě mohou být jednostranně zvýšeny pouze za podmínek uvedených v §2530 občanského zákoníku. Navýšení ceny zájezdu je zákazník povinen doplatit ve lhůtě stanovené v písemné informaci CK FTL o zvýšení ceny zájezdu.

 

V. ZMĚNY SJEDNANÝCH PODMÍNEK
Veškeré informace o zájezdech uvedené v nabídkových listech odpovídají situaci v době vydání těchto nabídkových listů. CK FTL si vyhrazuje právo navrhnout zákazníkovi případné změny podmínek jednotlivých zájezdů uvedených v nabídkových listech.

 • CK FTL je povinna seznámit zákazníka se změnami podmínek zájezdu v souladu s § 2531 občanského zákoníku.
  V případě zrušení zájezdu, změny termínu zahájení zájezdu o více než 3 dny, má zákazník právo odstoupit od smlouvy bez povinnosti placení stornopoplatků (odstupného) a má nárok

na vrácení celé zaplacené ceny zájezdu.

 • CK FTL je povinna nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu doručit zákazníkovi nezbytné informace k cestě a pobytu a informovat o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou CK FTL známy, pokud nejsou obsaženy v uzavřené smlouvě nebo předaném nabídkovém listu.
 • CK FTL je povinna poskytnout zákazníkovi veškeré služby vyjmenované taxativně pro každý jednotlivý zájezd. Pokud nebude možno z naléhavých důvodů dodržet původně stanovený program zájezdu a komplexní poskytování služeb zahrnutých v ceně zájezdu, je CK FTL dále povinna:
  a) zajistit náhradní program a služby přiměřené původnímu rozsahu,
  b) upravit cenu zájezdu nebo vrátit zákazníkovi poměrnou část zaplacené ceny zájezdy ve výši odpovídající rozsahu nedodržení sjednaných podmínek zájezdu.

 

VI. ODSTOUPENÍ OD CESTOVNÍ SMLOUVY CK FTL
CK FTL si vyhrazuje právo od cestovní smlouvy odstoupit - zrušit zájezd - v případě, že nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků (40 osob), nutného pro realizaci příslušného zájezdu, dále

v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ni rozumně požadovat. O odstoupení od cestovní smlouvy z uvedených důvodů - zrušení zájezdu - je CK FTL povinna zákazníka informovat písemnou formou nejpozději 7 dnů před termínem zahájení zájezdu. CK FTL je dále oprávněna od smlouvy odstoupit - zrušit zájezd - i z jiných důvodů, v takovém případě je povinna zákazníka informovat písemnou formou nejpozději 20 dní před termínem zájezdu a postupovat v souladu s § 2535 zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).
V případě, že CK FTL od smlouvy odstoupí - zájezd zruší, má zákazník nárok na vrácení uhrazené částky v plné výši.

 

VII. ODSTOUPENÍ OD CESTOVNÍ SMLOUVY ZÁKAZNÍKEM

 1. Zákazník má právo kdykoliv před započetím zájezdu od smlouvy odstoupit na základě písemného oznámení. Zrušení smlouvy nastává okamžikem doručení tohoto písemného oznámení CK FTL.
 2. Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zaplatit CK FTL stornovací poplatky (odstupné), a to ve výši: při stornování od
  60 dnů přede dnem zahájení zájezdu a více …………………………500,- Kč/os.
  45-59 dnů přede dnem zahájení zájezdu ……………………………. 20% z ceny objednaných služeb
  20-44 dnů přede dnem zahájení zájezdu ……………………………. 50% z ceny objednaných služeb
  7-19 dnů přede dnem zahájení zájezdu …………………………….. 70% z ceny objednaných služeb
  méně než 7 dní přede dnem zahájení zájezdu ……………………...100% z ceny objednaných služeb
  Stornopodmínky pro pobyty a zájezdy s ubytováním v apartmánech v Nice ve Francii platí tyto stornopodmínky. Při podpisu smlouvy se platí 50 % z ceny ubytování a tato částka je nevratná v případě odstoupení od smlouvy zákazníkem ve lhůtě 40 dnů a více před nástupem na ubytování. Při odstoupení zákazníkem od smlouvy ve lhůtě méně jak 40 dnů je stornopolatek 100 %.
 3. Za podstatnou změnu rezervace provedenou do 30 dnů před odjezdem zaplatí účastník paušální poplatek 200,- Kč/os. Pozdější změna se považuje za zrušení smlouvy a za novou objednávku.
  Za podstatnou změnu rezervace je považována změna jmen přihlášených osob, změna termínu, změna ubytovacího zařízení či dopravního prostředku, změna počtu přihlášených osob.
  V případě storna jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj, obdobně se postupuje při obsazení bungalovu/apartmá nižším počtem osob.

VIII. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

 1. Zákazník má právo na reklamaci vad zájezdu v souladu s § 2537 a násl. občanského zákoníku.

                        Zákazník je povinen případnou reklamaci uplatnit v jakékoliv formě včas bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu takové vady dozví, zpravidla již v místě poskytované služby u    průvodce zájezdu tak, aby mohla být provedena náprava reklamované vady přímo ihned na místě poskytované služby. Nepodaří-li se vadu odstranit, průvodce sepíše o reklamované vadě               zápis s uvedením data, předmětu reklamace a požadovaného způsobu vyřízení reklamace, který zákazník a průvodce podepíší a průvodce doplní svým stanoviskem. 

 1. Reklamaci vady musí zákazník uplatnit u CK FTL bez zbytečného odkladu po ukončení zájezdu, nejpozději do jednoho měsíce od skončení zájezdu. Nevytkne-li zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním ve lhůtě jednoho měsíce od skončení zájezdu, soud mu právo na slevu z ceny zájezdu nepřizná. Reklamaci lze uplatnit u CK FTL nebo obchodního zástupce, který uzavření smlouvy zprostředkoval.
 2. CK FTL je povinna se vyjádřit k reklamaci a vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů, od uplatnění reklamace. Po prověření reklamace, v případě, že se jedná o reklamaci oprávněnou, je CK FTL povinna zákazníkovi poskytnout slevu z ceny zájezdu přiměřenou rozsahu a trvání reklamované vady.
 3. V případech tzv. vyšší moci, tj. zejména válečných událostí, nepokojů, stávek, teroristických aktů a živelných pohrom zákazníkovi nárok na výše uvedenou slevu nevzniká.
 4. CK FTL neručí za úroveň služeb a akcí, které si zákazník objedná na místě a jejichž objednatelem, organizátorem ani poskytovatelem není CK FTL.
 5. Zákazník, který bez zavinění CK FTL nevyčerpá v průběhu zájezdu zcela nebo zčásti všechny zaplacené služby, nedostaví se v den zahájení k odjezdu autobusu dle pokynů CK FTL apod., nemá nárok na finanční náhradu za nevyčerpané služby.
 6. V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, CK FTL informuje zákazníka o možnosti řešit případné spory vyplývající z uzavřených smluv prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová adresa www.coi.cz, info@coi.cz.

 

IX. ZAVAZADLA
Převoz zavazadel do 15 kg/os v autobusech pořadatele zájezdu je zdarma. Při překročení této hmotnosti není CK FTL povinna přijmout zavazadla k dopravě. Zákazník je povinen naložit svá zavazadla do dopravního prostředku a v cílové stanici si je ihned převzít. CK FTL nepřebírá záruky za ztrátu, odcizení nebo poškození zavazadel. Zákazník je povinen zavazadla označit svým jménem a adresou pro případ kontroly.

 

X. POJIŠTĚNÍ
Povinné smluvní pojištění CK FTL pro případ úpadku cestovní kanceláře.
CK FTL má uzavřeno podle zákona číslo 159/1999 Sb. povinné smluvní pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře s pojišťovnou Generali Pojišťovna, a.s., na základě kterého vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK FTL z důvodu svého úpadku:

 • neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu
 • nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu, včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd, v případě, že se zájezd neuskuteční
 • nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskuteční pouze z části

Pojištění osob pro cesty a pobyt v zahraničí
CK FTL zajišťuje svým zákazníkům komplexní pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí na základě uzavřené smlouvy s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Klient má možnost si pojištění sjednat v CK FTL. Rozsah a podmínky pojištění obdrží klient při podpisu smlouvy.
Pojištění osob pro cesty a pobyt v zahraničí není zahrnuto v cenách zájezdů, CK FTL na tuto skutečnost upozorňuje své klienty prostřednictvím nabídkových listů případně v pokynech na cestu, zasílaných zákazníkům před termínem konání zájezdu v dostatečném časovém předstihu.

 

XI. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

CK FTL informuje zákazníka podle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve  znění pozdějších předpisů.

CK FTL zpracovává osobní údaje zákazníka a všech účastníků zájezdu za účelem plnění požadavků vyplývajících ze Smlouvy o zájezdu (poskytování služeb cestovního ruchu) uzavřené se zákazníkem, tedy subjektem osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány jak v písemné podobě (cestovní smlouva a související doklady), tak i v automatizované podobě. 

Přístup k osobním údajům má pouze přísně vymezený okruh zaměstnanců CK FTL. K osobním údajům mohou mít přístup také subjekty, které byly CK pověřeny, na základě smluvního vztahu, ke zpracování osobních údajů.  

Zpracovávány jsou osobní údaje v rozsahu uvedeném v cestovní smlouvě, tj. jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefon, bankovní spojení.  

Osobní údaje v rozsahu: titul, jméno, příjmení a datum narození, jsou za účelem poskytování služeb cestovního ruchu předány pouze smluvním obchodním partnerům v zahraničí, přepravním společnostem a zdravotním pojišťovnám, které zajišťují cestovní pojištění klientů zprostředkované CK FTL. 

Osobní údaje mohou být předávány také subjektům oprávněným ze zákona v souvislosti s případným  soudním řízení civilním, trestním řízení a správním řízení. 

Osobní údaje jsou zpracovávány (uchovávány) po dobu realizace smluvního vztahu (tj. od podpisu smlouvy do doby poskytnutí poslední služby cestovního ruchu) a  následně pro účely uplatnění případné reklamace zákazníka CK FTL po dobu jednoho měsíce. V případě, že zákazník po stanovenou dobu uplatní reklamaci, jsou osobní údaje uchovávány do doby vyřízení reklamace a následně po dobu maximálně 2 let pro případnou kontrolu České obchodní inspekce či jiných oprávněných orgánů. Osobní údaje, jejichž účel zpracování již pominul (nebyla po stanovenou dobu zákazníkem uplatněna reklamace) jsou tyto osobní údaje nevratně zlikvidovány.

Pro marketingové účely jsou ponechány osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo zákazníka a  tyto jsou následně uchovávány po dobu 10 let. Osobní údaje zpracovávané pro ochranu práv a právem chráněných zájmů CK FTL a  zákazníků, zejména v případě soudních sporů, trestních nebo správních řízení, jsou uchovávány do  doby jejich dořešení.

Poskytnutí osobních údajů je povinné a  je  nezbytné pro uzavření a realizaci smluvního vztahu (poskytování služeb cestovního ruchu). 

Zákazník  má právo kdykoli CK FTL žádat o podání informací o dalších podrobnostech zpracování svých osobních údajů a na přístup ke svým osobním údajům. 

V případě, že zákazník zjistí, nebo se bude domnívat, že CK FTL provádí zpracování osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právním předpisem, zejména jsou-li jeho osobní údaje s ohledem na účel jejich zpracování nepřesné, může CK FTL požádat o vysvětlení, popř. aby odstranila takto vzniklý stav (zejména se  může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů).

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto „Podmínky“ nabývají účinnosti dnem 1.11.2017 a nahrazují „Podmínky“ platné od 29.12.2015.
 2. Zákazník svým podpisem na smlouvě potvrzuje, že se s obsahem podmínek seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí.
 3. Veškeré údaje a ceny uvedené v nabídkových listech CK FTL vycházejí ze skutečnosti známých a platných v době sestavování nabídkových listů a CK FTL si vyhrazuje právo aktualizace a změn. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na platnost ostatních podmínek a smlouvy.
 4. Všeobecné podmínky CK FTL jsou vydány v souladu s platnými právními předpisy.
 5. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že se podrobně seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů, poskytnutých  pro potřeby uzavření smlouvy s CK FTL, která je oprávněna  v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn, s nimi nakládat v souladu s platnými právními předpisy a v rozsahu dle odstavce XI.

 

 

Kontakty  |  
© 2014, Cestovní kancelář FTL