Dárkový poukaz

Lze uplatnit na veškeré zájezdy pořádané CK FTL v jakékoliv hodnotě na jakýkoliv zájezd v CK FTL. Text na přání zákazníka.

Zájezd je dárek, který potěší dvakrát!

 
Obchodní podmínky uplatnění dárkového poukazu 
  1. Dárkový poukaz lze uplatnit pouze u cestovní kanceláře FTL – First Transport Lines, a.s. (dále jen CK FTL) výhradně k úhradě ceny zájezdu nebo její části při jeho nákupu u CK FTL, a to do výše hodnoty dárkového poukazu uvedené na přední straně.
  2. Dárkový poukaz není cenným papírem. Je vždy opatřen razítkem a originálním podpisem zaměstnance CK FTL a evidenčním číslem poukazu.
  3. Platnost dárkového poukazu je časově omezena do doby uvedené na přední straně dárkového poukazu. V době platnosti dárkového poukazu má jeho držitel vůči CK FTL uplatněním dárkového průkazu výlučně nárok na úhradu ceny zde zakoupeného zájezdu nebo její části.
  4. Po uplynutí doby platnosti dárkového poukazu pozbývá dárkový poukaz bez jakékoliv náhrady platnost a nelze jej u CK FTL ani vyměnit za hotovost ani na základě jeho předložení oprávněně použít k úhradě ceny zájezdu nebo její části.
  5. Dárkový poukaz, jehož hodnota nebyla z jakéhokoliv důvodů uhrazena v plné výši ve prospěch CK FTL, je neplatný.
  6. Dárkový poukaz může u CK FTL uplatnit pouze jeho oprávněný držitel, a to pro jednorázovou úhradu ceny zájezdu (zájezdů) nebo její části. Neuvede-li zákazník při zakoupení dárkového poukazu jméno a příjmení osoby, pro kterou je dárkový poukaz určen a není-li jméno a příjmení uvedeno na dárkovém poukazu, má zákazník povinnost před uplatněním dárkového poukazu CK FTL prokazatelně oznámit, která osoba (jméno, příjmení, adresa) bude dárkový poukaz uplatňovat. Splnění této povinnosti je požadováno z důvodu ochrany zákazníka, aby nedošlo k uplatnění dárkového poukazu neoprávněným držitelem.
  7. Pokud cena vybraného zájezdu (zájezdů) převyšuje hodnotu dárkového poukazu, je držitel dárkového poukazu povinen CK FTL rozdíl mezi cenou zájezdu a hodnotou dárkového poukazu doplatit. V případě, kdy je cena vybraného zájezdu (zájezdů) nižší, než hodnota dárkového poukazu, nemá držitel dárkového průkazu nárok na vrácení rozdílu mezi cenou zájezdu a hodnotou dárkového průkazu.
  8. Ztrátu či odcizení dárkového poukazu jeho držitel ve vlastním zájmu neprodleně oznámí CK FTL.
  9. Dárkový poukaz nelze u CK FTL v době jeho platnosti směnit za hotovost.
  10. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2018.

 

 


Class CookiePolicy not found!