Všeobecné podmínky

Všeobecné smluvní podmínky FTL - First Transport Lines, a.s. 

Tyto všeobecné smluvní podmínky společnosti FTL - First Transport Lines, a.s. se sídlem Prostějov, Letecká 8, IČ 46345850, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložce 708, (dále jen  CK FTL) tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu.

 

I. VZNIK SMLUVNÍCH VZTAHŮ

Smluvní vztah vzniká mezi CK FTL a zákazníkem, tj. osobou, která uzavře s CK FTL smlouvu o zájezdu, nebo osobou, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena, na základě uzavřené smlouvy o zájezdu, dále jen smlouva. Zákazníkem podepsaná smlouva potvrzená CK FTL je závazná pro obě smluvní strany. Současně je závazná i pro další osoby uvedené zákazníkem ve smlouvě, pokud s ní projeví písemný souhlas. Uzavřením smlouvy se CK FTL zavazuje zabezpečit zákazníkovi zájezd a zákazník svým podpisem smlouvy potvrzuje, že jsou mu známy podmínky k účasti na zájezdu spolu s platebními podmínkami.

 

II. ÚČAST NA ZÁJEZDECH A CESTOVNÍ DOKLADY

Účastníkem zájezdu se může stát každá zletilá osoba, tj. osoba, která je v den zahájení zájezdu starší 18 roků. Osoby, které v den zahájení zájezdu jsou mladší 15 roků, se mohou účastnit zájezdu za předpokladu písemného souhlasu zákonného zástupce a doprovodu osoby starší 18 roků a osoby, které jsou v uvedené době ve věku 15-18 roků za předpokladu písemného souhlasu zákonného zástupce, pokud se zákonný zástupce sám zájezdu neúčastní.

Každý účastník je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž vstupuje, se kterými byl CK FTL seznámen před uzavřením smlouvy. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů ze strany zákazníka, nese zákazník.

 

III. CENA ZÁJEZDU A JEHO ÚHRADA

 1. Cenou zájezdu se rozumí cena uvedená ve smlouvě. Na úhradu ceny zájezdu se započítává částka zaplacená za platební prostředek vydaný CK FTL k zaplacení zájezdu (poukaz na zájezd). Případné slevy zájezdu, vyhlášené CK FTL po datu podpisu smlouvy zákazníkem, nezakládají nárok zákazníka na slevu z již potvrzené ceny.
 2. CK FTL má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. Bez úplného zaplacení celkové ceny zájezdu na účet CK FTL nemá zákazník právo ani se zájezdu zúčastnit ani

           na poskytnutí jiných služeb.

 1. CK FTL je oprávněna požadovat zálohu na cenu zájezdu ve výši min. 50% z ceny zájezdu splatnou do 7mi dnů od podpisu smlouvy, doplatek do plné ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději do 30ti dnů před zahájením zájezdu. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dnů před termínem zahájení zájezdu je zákazník povinen uhradit plnou cenu zájezdu při podpisu smlouvy.
 2. CK FTL si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy oznámit zákazníkovi změny údajů uvedených v nabídkovém listu. V takovém případě, kdy se údaje v obsahu smlouvy a v nabídkovém listu odlišují, jsou závazné údaje uvedené v smlouvě.
 3. Nebudou-li záloha nebo doplatek ceny zájezdu uhrazeny ve stanovené lhůtě v plné výši, je CK FTL oprávněna zrušit účast zákazníka formou písemného odstoupení od smlouvy.

Pro splnění stanovených lhůt a podmínek placení ceny zájezdu je rozhodující datum předání a převzetí peněžní částky v pokladně či její připsání na účtu CK FTL.

IV. ZMĚNA CENY ZÁJEZDU

Ceny zájezdů jsou kalkulovány dle skutečností a platných směnných kursů české koruny použitých pro stanovení ceny zájezdu v době vydávání nabídkových listů. Pokud v době od podpisu smlouvy

do dne zahájení zájezdu dojde ke změnám dále uvedených cenotvorných položek ceny zájezdu, CK FTL tuto skutečnost oznámí písemnou formou zákazníkovi v souladu s ustanovením § 2530a zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn, dále jen občanský zákoník, případně jen OZ.

Jednostranné zvýšení ceny zájezdu může CK FTL provést v případě, zvýší-li se:

 • cena za dopravu vyplývající ze zvýšení cen pohonných hmot nebo jiných zdrojů energie,
 • daně, jakákoliv dodatečná obdobná peněžitá plnění nebo úplaty z cestovních služeb poskytovaných podle smlouvy třetími stranami, které se přímo nepodílejí na poskytnutí zájezdu, včetně plateb za dopravu
 • směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu. Ceny uvedené ve smlouvě mohou být jednostranně zvýšeny pouze za podmínek uvedených v § 2530 občanského zákoníku. Zvýšení ceny zájezdu je zákazník povinen doplatit ve lhůtě stanovené v písemné informaci CK FTL o zvýšení ceny zájezdu.

Zákazník má právo na snížení ceny zájezdu z důvodu snížení výše uvedených nákladů, ke kterým dojde v době mezi uzavřením smlouvy a zahájením zájezdu. CK FTL vrátí zákazníkovi zjištěný rozdíl nejpozději do 14ti dnů po skončení zájezdu.

Výpočet cenových úprav bude CK FTL proveden tak, že původně kalkulovaná částka příslušné položky ceny zájezdu bude upravena podle změny, ke které došlo u této položky v době mezi uzavřením smlouvy a zahájením zájezdu.

 

V. ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Veškeré informace o zájezdech uvedené v nabídkových listech odpovídají situaci v době vydání těchto nabídkových listů. CK FTL si vyhrazuje právo na případné změny podmínek jednotlivých zájezdů uvedených v nabídkových listech.

CK FTL může změnit závazek z uzavřené smlouvy za podmínek uvedených v ustanovení § 2531 občanského zákoníku, tj. jde-li o nepodstatnou změnu a oznámí-li zákazníkovi v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem údaje o změně.

 • CK FTL je povinna seznámit zákazníka se změnami podmínek zájezdu v souladu s § 2531 občanského zákoníku.
 • Navrhne-li CK FTL v souladu s § 2530 zvýšení ceny zájezdu o více než osm procent, může zákazník návrh přijmout nebo může odstoupit od smlouvy ve lhůtě podle smlouvy, aniž by musel hradit odstupné za předčasné ukončení závazku. Lhůta pro odstoupení je pět dnů ode dne doručení návrhu na zvýšení ceny a musí skončit před zahájením zájezdu. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy v určené lhůtě, platí, že se změnou ceny zájezdu souhlasí. Obdobně se postupuje i v případě, že vnější okolnosti nutí CK FTL podstatně změnit některou z hlavních náležitostí zájezdu uvedených v § 2527 občanského zákoníku nebo nemůže-li CK FTL splnit zvláštní požadavky zákazníka, které přijala podle § 2528 odst. 1 písm. h) OZ.
 • CK FTL oznámí zákazníkovi společně s předložením návrhu na změnu závazku podle odstavce 2 jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem a bez zbytečného odkladu informace zaznamenané v textové podobě, a to
a) dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu,
b) lhůtu, v níž může zákazník odstoupit od smlouvy,
c) důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od smlouvy, a
d) údaje o případném náhradním zájezdu a jeho ceně.
 • Náležitosti zájezdu uvedené v § 2527 a § 2528 písm. b) až d) a f) OZ mohou být měněny pouze s výslovným souhlasem zákazníka.
 • Jestliže se v důsledku změny závazku ze smlouvy v souladu s § 2531 odstavcem 2 sníží jakost nebo náklady zájezdu, má zákazník právo na přiměřenou slevu.
 • V případě zrušení zájezdu, změny zahájení zájezdu o více než 3 dny, má zákazník právo odstoupit od smlouvy bez povinnosti placení stornopoplatků (odstupného) a má nárok na vrácení celé zaplacené ceny zájezdu.
 • CK FTL je povinna nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu doručit zákazníkovi nezbytné informace k cestě a pobytu a informovat o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou CK FTL známy, pokud nejsou obsaženy v uzavřené smlouvě nebo předaném nabídkovém listu.
 • CK FTL je povinna poskytnout zákazníkovi veškeré služby vyjmenované taxativně pro každý jednotlivý zájezd. Pokud nebude možno z naléhavých důvodů dodržet původně stanovený program zájezdu a komplexní poskytování služeb zahrnutých v ceně zájezdu, je CK FTL dále povinna:
  a) zajistit náhradní program a služby přiměřené původnímu rozsahu,
  b) upravit cenu zájezdu nebo vrátit zákazníkovi poměrnou část zaplacené ceny zájezdy ve výši odpovídající rozsahu nedodržení sjednaných podmínek zájezdu.

 

VI. ODSTOUPENÍ OD CESTOVNÍ SMLOUVY CK FTL
CK FTL si vyhrazuje právo od cestovní smlouvy odstoupit - zrušit zájezd - v případě, že nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků (40 osob), nutného pro realizaci příslušného zájezdu.

Lhůty pro odstoupení od smlouvy ze strany CK FTL jsou:

dvacet dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní,

sedm dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní,

čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než dva dny,

nebo CK FTL je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud jí v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu.

CK FTL v těchto případech vrátí zákazníkovi veškeré uhrazené platby za zájezd, nevzniká jí však vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody.

 

VII. ODSTOUPENÍ OD CESTOVNÍ SMLOUVY ZÁKAZNÍKEM

1. Zákazník má právo kdykoliv před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit na základě písemného oznámení o odstoupení od smlouvy. Zrušení smlouvy nastává okamžikem doručení tohoto písemného oznámení CK FTL.
2. Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zaplatit CK FTL stornovací poplatky (odstupné), a to ve výši:

při zrušení smlouvy od 60ti dnů před zahájením zájezdu a více                             500,- Kč/os,
při zrušení smlouvy 45-59 dnů před zahájením zájezdu                                           20% z ceny  zájezdu
při zrušení smlouvy 20-44 dnů před zahájením zájezdu                                           50% z ceny  zájezdu
při zrušení smlouvy 7-19 dnů před zahájením zájezdu                                             70% z ceny  zájezdu
při zrušení smlouvy v době méně než 7 dnů před zahájením zájezdu                 100%  ceny zájezdu

3. Za podstatnou změnu rezervace provedenou do 30ti dnů před zahájením zájezdu zaplatí  zákazník paušální poplatek 200,- Kč/os. Pozdější návrh změny se považuje za zrušení smlouvy a za novou objednávku.
Za podstatnou změnu rezervace je považována změna jmen přihlášených osob, změna termínu, změna ubytovacího zařízení či dopravního prostředku, změna počtu přihlášených osob.
V případě storna jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji musí zbývající zákazník doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj, obdobně se postupuje při obsazení bungalovu/apartmá nižším počtem osob.
4. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. V takovém případě má zákazník právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd, nemá však právo na náhradu škody.
5. Při odstoupení od smlouvy CK FTL vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů po ukončení závazku ze smlouvy, veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch za zájezd, v případech stanovených tímto zákonem pak snížené o odstupné za předčasné ukončení závazku ze smlouvy.

 

VIII. VADY ZÁJEZDU - REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

 1. Zákazník má právo na reklamaci vad zájezdu v souladu s § 2537 a násl. občanského zákoníku.
 2. Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu poskytovaná v souladu se smlouvou.
 3. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu vytknout CK FTL vadu zájezdu. Zákazník zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže CK FTL odmítne odstranit vadu nebo je zapotřebí okamžité nápravy. Zákazník má právo vytknout vadu rovněž prostřednictvím zprostředkovatele prodeje zájezdu. Za doručení zprávy, žádosti nebo stížnosti zákazníka pořadateli se pro běh lhůt včetně promlčecí lhůty považuje i jejich doručení zprostředkovateli prodeje zájezdu.
 4. CK FTL odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených služeb cestovního ruchu.
 5. Neodstraní-li CK FTL vadu ve lhůtě podle odstavce 3, má zákazník právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může zákazník odstoupit od smlouvy bez zaplacení odstupného.
 6. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne CK FTL bez dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednána ve smlouvě, aby zájezd mohl pokračovat; to platí i v případech, kdy je návrat zákazníka do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem. Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti, než jakou určuje smlouva, poskytne CK FTL zákazníkovi přiměřenou slevu.
 7. Zákazník může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo ve smlouvě sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená.
 8. Zahrnuje-li zájezd přepravu osob, CK FTL v případě podle § 2537 odst. 4 OZ poskytne zákazníkovi bez zbytečného odkladu a bez dodatečných nákladů pro zákazníka rovnocennou přepravu do místa odjezdu, nebo do jiného místa, na němž se smluvní strany dohodly.
 9. Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat zákazníka v souladu se smlouvou, nese CK FTL náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii, a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka. Pokud jsou v právních předpisech Evropské unie o právech cestujících vztahujících se k příslušnému dopravnímu prostředku stanovena pro návrat delší období, uplatní se tato období.
 10. Omezení výše nákladů podle výše uvedeného odstavce 9 se nevztahuje na osoby s omezenou schopností pohybu ve smyslu čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1107/2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě, a na všechny osoby, které je doprovázejí, těhotné ženy a nezletilé bez doprovodu, jakož i na osoby, které potřebují zvláštní lékařskou pomoc, za předpokladu, že pořadateli sdělily své zvláštní potřeby alespoň čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu.
 11. CK FTL se nemůže zprostit povinnosti podle odstavce 9 v důsledku nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, nesvědčí-li taková okolnost ve prospěch příslušného dopravce podle právních předpisů Evropské unie.
 12. Zákazník, který bez zavinění CK FTL nevyčerpá v průběhu zájezdu zcela nebo zčásti všechny zaplacené služby, nedostaví se v den zahájení zájezdu k odjezdu autobusu dle pokynů CK FTL apod., nemá nárok na finanční náhradu za nevyčerpané služby.
 13. V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, CK FTL informuje zákazníka o možnosti řešit případné spory vyplývající z uzavřených smluv prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová adresa coi.cz, info@coi.cz.

 

IX. ZAVAZADLA

Převoz zavazadel do 15 kg/os v autobusech pořadatele zájezdu je zdarma. Při překročení této hmotnosti není CK FTL povinna přijmout zavazadla k dopravě. Zákazník je povinen naložit svá zavazadla do dopravního prostředku a v cílové stanici si je ihned převzít. CK FTL nepřebírá záruky za ztrátu, odcizení nebo poškození zavazadel. Zákazník je povinen zavazadla označit svým jménem a adresou pro případ kontroly.

 

X. POJIŠTĚNÍ

Povinné smluvní pojištění CK FTL pro případ úpadku cestovní kanceláře.

Cestovní kancelář FTL – First Transport Lines, a.s., Letecká 8, 79601 Prostějov, IČ 46345850 si zajistila ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky) u subjektu Generali Česká Pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, www.generaliceska.cz, tel: +420 241 114 114, na základě kterého vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK FTL z důvodu svého úpadku:

 • neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu
 • nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu, včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd, v případě, že se zájezd neuskuteční
 • nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskuteční pouze zčásti.

Oznámení provede oprávněná osoba na níže uvedenou kontaktní adresu:
Europ Assistance s.r.o.
Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4
tel.: (+420) 221 586 660
fax: (+420) 221 860 100
e-mail: operations@europ-assistance.cz

 

Pojištění osob pro cesty a pobyt v zahraničí

CK FTL zajišťuje svým zákazníkům komplexní pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí na základě uzavřené smlouvy s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Klient má možnost si pojištění sjednat v CK FTL. Rozsah a podmínky pojištění obdrží klient při podpisu smlouvy.

Pojištění osob pro cesty a pobyt v zahraničí není zahrnuto v cenách zájezdů, CK FTL na tuto skutečnost upozorňuje své klienty prostřednictvím nabídkových listů případně v pokynech na cestu, zasílaných zákazníkům před termínem konání zájezdu v dostatečném časovém předstihu.

 

XI. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

CK FTL informuje zákazníka podle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

CK FTL zpracovává osobní údaje zákazníka a všech účastníků zájezdu za účelem plnění požadavků vyplývajících ze Smlouvy o zájezdu (poskytování služeb cestovního ruchu) uzavřené se zákazníkem, tedy subjektem osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány jak v písemné podobě (cestovní smlouva a související doklady), tak i v automatizované podobě. Přístup k osobním údajům má pouze přísně vymezený okruh zaměstnanců CK FTL. K osobním údajům mohou mít přístup také subjekty, které byly CK pověřeny, na základě smluvního vztahu, ke zpracování osobních údajů.  Zpracovávány jsou osobní údaje v rozsahu uvedeném v cestovní smlouvě, tj. jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefon, bankovní spojení.  

Osobní údaje v rozsahu: titul, jméno, příjmení a datum narození, jsou za účelem poskytování služeb cestovního ruchu předány pouze smluvním obchodním partnerům v zahraničí, přepravním společnostem a zdravotním pojišťovnám, které zajišťují cestovní pojištění klientů zprostředkované CK FTL. 

Osobní údaje mohou být předávány také subjektům oprávněným ze zákona v souvislosti s případným soudním řízením civilním, trestním řízením a správním řízením. 

Osobní údaje jsou zpracovávány (uchovávány) po dobu realizace smluvního vztahu (tj. od podpisu smlouvy do doby poskytnutí poslední služby cestovního ruchu) a následně pro účely uplatnění případné reklamace zákazníka CK FTL po dobu jednoho měsíce. V případě, že zákazník po stanovenou dobu uplatní reklamaci, jsou osobní údaje uchovávány do doby vyřízení reklamace a následně po dobu maximálně 2 let pro případnou kontrolu České obchodní inspekce či jiných oprávněných orgánů. Osobní údaje, jejichž účel zpracování již pominul (nebyla po stanovenou dobu zákazníkem uplatněna reklamace) jsou tyto osobní údaje nevratně zlikvidovány.

Pro marketingové účely jsou ponechány osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo zákazníka a tyto jsou následně uchovávány po dobu 10 let. Osobní údaje zpracovávané pro ochranu práv a právem chráněných zájmů CK FTL a zákazníků, zejména v případě soudních sporů, trestních nebo správních řízení, jsou uchovávány do doby jejich dořešení.

Poskytnutí osobních údajů je povinné a je nezbytné pro uzavření a realizaci smluvního vztahu (poskytování služeb cestovního ruchu). 

Zákazník má právo kdykoli CK FTL žádat o podání informací o dalších podrobnostech zpracování svých osobních údajů a na přístup ke svým osobním údajům. 

V případě, že zákazník zjistí, nebo se bude domnívat, že CK FTL provádí zpracování osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právním předpisem, zejména jsou-li jeho osobní údaje s ohledem na účel jejich zpracování nepřesné, může CK FTL požádat o vysvětlení, popř. aby odstranila takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů).

 

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto „Podmínky“ nabývají účinnosti dnem 26.1.2023 a nahrazují „Podmínky“ platné od 9.12.2020.
 2. Zákazník svým podpisem na smlouvě potvrzuje, že se s obsahem podmínek seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí.
 3. Veškeré údaje a ceny uvedené v nabídkových listech CK FTL vycházejí ze skutečnosti známých a platných v době sestavování nabídkových listů a CK FTL si vyhrazuje právo aktualizace a změn. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na platnost ostatních podmínek a smlouvy.
 4. Všeobecné podmínky CK FTL jsou vydány v souladu s platnými právními předpisy.
 5. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že se podrobně seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů, poskytnutých pro potřeby uzavření smlouvy s CK FTL, která je oprávněna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn, s nimi nakládat v souladu s platnými právními předpisy a v rozsahu dle odstavce XI.

 

V Prostějově                              dne                                                                         podpis zákazníka …………………………………………….………………….

Class CookiePolicy not found!