Komplexní cestovní pojištění

Předmět a rozsah pojištění s účinností od 1.1.2021

1. Cestovní pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. asistenčních služeb (dále také jen „LVZ“) a úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění zpoždění letu, pojištění odpovědnosti, pojištění přerušení cesty, pojištění nevyužité cestovní služby, příp. pojištění právní pomoci (dále také jen „ÚZO“) a pojištění STORNO.
2. Pojištění STORNO je možné sjednat nejpozději do 3 pracovních dnů po úhradě ceny cestovní služby nebo úhradě zálohy či doplatku na cestovní službu. Při sjednání pojištění po úhradě doplatku je možno pojistit pouze částku doplatku.
3. Limity pojistného plnění z jedné pojistné události jsou stanoveny ve výši uvedené v následující tabulce – pro každého pojištěného:Rozsah pojištění

Varianta 1, 2, 3, 4

Limity plnění v Kč

Pojištění léčebných výloh v zahraničí, dále jen „LVZ“

5 000 000

V rámci limitu pojistného plnění pro léčebné výlohy v zahraničí:

- náklady na zásah horské záchranné služby

500 000

- zubní ošetření

10 000

-náklady na přepravu při zmeškání odjezdu do ČR

5 000

-náklady na nový doklad a na přepravu při ztrátě či zničení cestovních dokladů

25 000

Asistenční služby:

- doprovázející osoba (doprava)

do limitu LVZ

- doprovázející osoba (ubytování)

2 000/den, max. 10 000

- náhradní pracovník (doprava)

do limitu LVZ

- náhradní pracovník (ubytování)

2 000/den, max. 10 000

- zprostředkování finanční pomoci

bez limitu

- osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí – doprava

do limitu LVZ

- osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí – ubytování

2 000/den, max. 10 000

Úrazové pojištění

- smrt následkem úrazu

100 000

- trvalé následky úrazu

200 000

- kompenzace pobytu v nemocnici

500/den, max. 7 500

Pojištění zavazadel

30 000

- věci umístěné ve stanu, v přívěsu či v nosiči vozidla

3 000

v rámci limitu pro pojištění zavazadel

Pojištění zpoždění zavazadel

1 000/hod., max. 8 000

Pojištění zpoždění letu

1 000/hod., max. 8 000

Pojištění odpovědnosti

4 000 000

Pojištění přerušení cesty

10 000

Pojištění nevyužité cestovní služby

10 000

Pojištění STORNO

10 000

 

Rozsah pojištění

Varianta 5, 6, 7, 8

Limity plnění v Kč

Pojištění léčebných výlohy v zahraničí

10 000 000

V rámci limitu pojistného plnění pro léčebné výlohy v zahraničí:

- náklady na zásah horské záchranné služby

1 000 000

- zubní ošetření

20 000

-náklady na přepravu při zmeškání odjezdu do ČR

10 000

-náklady na nový doklad a na přepravu při ztrátě či zničení cestovních dokladů

50 000

Asistenční služby:

- doprovázející osoba (doprava)

do limitu LVZ

- doprovázející osoba (ubytování)

3 000/den, max. 15 000

- náhradní pracovník (doprava)

do limitu LVZ

- náhradní pracovník (ubytování)

3 000/den, max. 15 000

- zprostředkování finanční pomoci

bez limitu

- osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí – doprava

do limitu LVZ

- osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí – ubytování

3 000/den, max. 15 000

Úrazové pojištění

- smrt následkem úrazu

200 000

- trvalé následky úrazu

400 000

- kompenzace pobytu v nemocnici

1 000/den, max. 15 000

Pojištění zavazadel

50 000

- věci umístěné ve stanu, v přívěsu či v nosiči vozidla

3 000

v rámci limitu pro pojištění zavazadel

Pojištění zpoždění zavazadel

1 500/hod., max. 10 000

Pojištění zpoždění letu

1 500/hod., max. 10 000

Pojištění odpovědnosti

5 000 000

-spoluúčast na zapůjčeném vozidle

10 000

Právní pomoc

200 000

Pojištění přerušení cesty

15 000

Pojištění nevyužité cestovní služby

15 000

Pojištění STORNO

20 000


Pojištění léčebných výloh v zahraničí varianta 1, 2, 5, 6 není sjednáno v rozsahu aktivní sport dle článku 16., odst. 2) pojistných podmínek.

Pojištění léčebných výloh v zahraničí varianta 3, 4, 7, 8 je sjednáno v rozsahu aktivní sport dle článku 16., odst. 2) pojistných podmínek.

 

Odchylně od čl. 11, odst. 1) písmeno f) pojistných podmínek se pojištění léčebných výloh vztahuje i na události, které vznikly v důsledku onemocnění COVID-19 na území států, které jsou dle „semaforu“ Ministerstva zdravotnictví České republiky označeny zeleně nebo oranžově (resp. jsou uvedeny ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19), které je platné v době pojistné události (dále jen Sdělení MZČR). Pojištění léčebných výloh se vztahuje na události, které vznikly v důsledku onemocnění COVID-19 na území států, které jsou dle „semaforu“ MZČR označeny červeně nebo jsou neoznačené (resp. nejsou uvedeny ve Sdělení MZČR) pouze za předpokladu, že je sjednána varianta včetně Připojištění COVID.

 

Odchylně od ustanovení čl. 60 odst. 1 pojistných podmínek je pojistnou událostí zrušení cestovní služby (kterou si pojištěný objednal a zcela nebo zčásti zaplatil), s níž je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění, a to z následujících důvodů:

a) akutního onemocnění nebo úrazu, které utrpěl pojištěný, osoba jemu blízká nebo spolucestující a které podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře vyžadují hospitalizaci nebo upoutání na lůžko,
b) zdravotních komplikací vyžadujících hospitalizaci v důsledku těhotenství do 10 týdnů před očekávaným porodem, které nastaly pojištěnému, osobě jemu blízké nebo spolucestujícímu,
c) úmrtí pojištěného nebo spolucestujícího,
d) úmrtí osoby blízké pojištěnému, která se neměla účastnit téže cesty, jestliže k tomuto úmrtí došlo méně než 30 dnů před odjezdem,
e) znásilnění pojištěného, osoby jemu blízké nebo spolucestujícího oznámené orgánu činnému v trestním řízení,
f) rozsáhlé škody na majetku pojištěného, k nimž došlo méně než 30 dní před odjezdem na zahraniční cestu, následkem živelní události (např. požáru, výbuchu, povodně) či trestného činu třetí osoby, pokud lze doložit, že přítomnost pojištěného je nezbytná ke stanovení výše škody nebo ke snížení rozsahu škody,
g) živelní pohromy nastalé v cílové oblasti zahraniční cesty až po sjednání pojištění, jejichž vznik je potvrzen místními nebo mezinárodními orgány či úřady,
h) předvolání pojištěného k soudu, prokáže-li pojištěný, že předvolání obdržel až po sjednání pojištění,
i) nezaviněnou ztrátu zaměstnání v důsledku organizačních změn či zrušení zaměstnavatele, k níž dojde po zakoupení zájezdu, jež nastala pojištěnému, spolucestujícímu,
j) rozvodové řízení, které bylo zahájeno po uzavření pojistné smlouvy a jehož účastníky jsou osoby, které se měly účastnit téže cesty.
k) konání opravné zkoušky, pokud k neúspěšnému vykonání zkoušky došlo po uzavření pojistné smlouvy a pokud termín opravné zkoušky je pevně stanoven.

Nad rámec ustanovení čl. 59, písm. c) pojistných podmínek se pojištění STORNO vztahuje také na případ, že byl pojištěný v zahraničí nebo při zpáteční cestě ze zahraničí prokazatelně nucen vynaložit nezbytné a přiměřené náklady na stravu, ubytování nebo náhradní dopravu do ČR z důvodu, že byla pojištěnému nařízená karanténa související s onemocněním COVID-19.


Z pojištění STORNO v rozsahu rozšířeném podle předchozí věty poskytneme v případě pojistné události pojistné plnění do výše 80 % vícenákladů doložených doklady o jejich uhrazení, maximálně však do celkové výše 30 000 Kč, nejsme povinni uhradit náklady na náhradní dopravu do ČR ve výši přesahující výši nákladů odpovídající původně zvolenému způsobu dopravy."

Pojištění STORNO počíná běžet následující den po zaplacení zájezdu (zcela nebo ve formě zálohy) a končí okamžikem, kdy se pojištěný dostaví na místo společného odjezdu v České republice určené pořadatelem cestovní služby (je-li doprava součástí zájezdu) nebo překročením státní hranice České republiky na cestě do zahraničí (v případě individuální dopravy), nejpozději však uplynutím dne označeného v seznamu pojištěných osob jako počátek zahraničního zájezdu.

Pojištění se sjednává pro pojistné události vzniklé na území Evropy, tj. geografická oblast Evropy, včetně Azorských ostrovů a Madeiry, Baleárských ostrovů a Kanárských ostrovů a státy: Egypt, Izrael, Jordánsko, Kapverdská republika, Kypr, Maroko, Tunisko a Turecko a na území celého světa.


Přehled pojistného: 

Varianta pojištění

 

Územní platnost

 

Rozsah

 

Pojištění LVZ v rozsahu aktivní sport

Jednorázové pojistné

pro 1 osobu a 1 den trvání pojištění

 

 

 

 

bez Připojištění COVID

včetně Připojištění COVID

Varianta 1

Evropa

LVZ+ÚZO+STORNO (Klasik)

nesjednáno

34 Kč

51 Kč

Varianta 2

Svět

LVZ+ÚZO+STORNO (Klasik)

nesjednáno

46 Kč

69 Kč

Varianta 3

Evropa

LVZ+ÚZO+STORNO (Klasik)

ANO

54 Kč

81 Kč

Varianta 4

Svět

LVZ+ÚZO+STORNO (Klasik)

ANO

62 Kč

93 Kč

Varianta 5

Evropa

LVZ+ÚZO+STORNO (Plus)

nesjednáno

50 Kč

75 Kč

Varianta 6

Svět

LVZ+ÚZO+STORNO (Plus)

nesjednáno

70 Kč

105 Kč

Varianta 7

Evropa

LVZ+ÚZO+STORNO (Plus)

ANO

77 Kč

116 Kč

Varianta 8

Svět

LVZ+ÚZO+STORNO (Plus)

ANO

93 Kč

140 Kč


Sjednání pojištění ve Vašem případě neznamená uzavření pojistné smlouvy, ale tzv. přistoupení do již existujícího pojistného vztahu (k pojistné smlouvě). Přistoupením do pojištění se nestáváte smluvní stranou pojistné smlouvy (Pojistníkem), proto nemáte práva a povinnosti, které se vztahují pouze k Pojistníkovi, zejména nemůžete (rámcovou) pojistnou smlouvu měnit či ukončit. Vlastním právním jednáním můžete sjednané pojištění změnit nebo ukončit pouze prostřednictvím Pojistníka, a to za podmínek a v souladu s (rámcovou) pojistnou smlouvou. Právo na pojistné plnění můžete mít v některých případech také pouze prostřednictvím Pojistníka. V případě nečinnosti Pojistníka máte právo domáhat se pojistného plnění na Pojišťovně a případně i u soudu. Pro případ, že Pojistník neuhradí Pojišťovně včas pojistné, jste oprávněn/a pojištění ukončit, sjednat si individuální pojištění a domáhat se na Pojistníkovi případné újmy.

Kompletní všeobecné podmínky pro cestovní pojištění ke stažení:
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.
Class CookiePolicy not found!